• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  FINANČNÍ PODMÍNKY

  Limit na projekt/aktivitu je u strategických partnerů 150 000 Kč, u klíčových 60 000 Kč.


  Metodika financování


  Převod financí z fondu SP - CSP převádí fakultě celkovou sumu všech schválených projektů předem. Převod je podložen Souhrnným výkazem projektů Fondu SP (orazítkovaným a podepsaným). Stejnou tabulku obdrží fakulty v excelovské verzi pro evidenci čerpání.


  Doložení čerpání – vyúčtování probíhá pouze na rovině fakultní, která je rovněž zodpovědná z pohledu auditu. Centru strategických partnerství předloží fakulta nejpozději k 30. 11. pouze výše zmíněný výkaz, v němž doplní u každého projektu skutečně čerpané částky. Souhrnný výkaz čerpání orazítkovaný a podepsaný (zmocněnou osobou) zašle fakulta zpět na CSP RUK.


  Závěrečné zprávy – prosíme o zasílání bezodkladně po uzavření/vyúčtování každého projektu, tedy průběžně.  Podporovány jsou pouze aktivity nemající alternativu

  • v externích zdrojích (EU programy apod.)

  • v interních zdrojích (Fond post-doc, Fond mobility, Stipendium Václava Havla, Aktivity A, B Podpory internacionalizace atd.).


  Při tvorbě rozpočtu je nutné dbát principů hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vydaných prostředků.


  Za uznatelné náklady se považují:


  i) Cestovné, stravné a ubytovací náklady zaměstnanců UK v cizině

  ve výši základní sazby zahraničního stravného dle platné vyhlášky;

  ii) Cestovné, ubytovací náklady, stravné a kapesné zahraničního partnera,

  stravné a kapesné musí být stanoveno v souladu s ust. § 188 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a prováděcí vyhlášky vydané podle § 189 odst. 1 zákoníku práce;

  iii) Odměna špičkovým hostujícím profesorům;

  iv) Catering/občerstvení na konferencích a workshopech

  - vždy je nutné doložit prezenční listinu; při současném poskytnutí stravného nutné adekvátní krácení

  v) Materiál – pouze, pokud je nositelem dlouhodobé hodnoty (sborníky z konferencí apod.), nikoliv režijní náklady


  Mezi neuznatelné náklady patří například, avšak nikoliv pouze:


  i) investiční náklady

  ii) režijní náklady

  iii) odměny zaměstnanců UK jakéhokoli druhu

  iv) stipendia studentů jakéhokoli druhu

  v) hospodářská činnost

  vi) waivery účastnických poplatků vlastních workshopů/konferencí

  vii) alkoholické nápoje.
  Poslední změna: 1. listopad 2019 11:31 
  Sdílet na: