• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • RSS
  • Navigator

  FINANČNÍ PODMÍNKY

  Limit na projekt/aktivitu je u strategických partnerů 150 000 Kč


  Metodika financování


  Převod financí z fondu SP - CSP převádí fakultě celkovou sumu všech schválených projektů předem. Převod je podložen Souhrnným výkazem projektů Fondu SP (orazítkovaným a podepsaným). Stejnou tabulku obdrží fakulty v excelovské verzi pro evidenci čerpání.


  Doložení čerpání – vyúčtování probíhá pouze na rovině fakultní, která je rovněž zodpovědná z pohledu auditu. Centru strategických partnerství předloží fakulta nejpozději k 30.11.2023 pouze výše zmíněný výkaz, v němž doplní u každého projektu skutečně čerpané částky. Souhrnný výkaz čerpání orazítkovaný a podepsaný (zmocněnou osobou) zašle fakulta zpět na CSP RUK.


  Závěrečné zprávy – prosíme o zasílání bezodkladně po uzavření/vyúčtování každého projektu, tedy průběžně.  Podporovány jsou pouze aktivity nemající alternativu

  • v externích zdrojích (EU programy apod.)

  • v interních zdrojích (Fond post-doc, Fond mobility, atd.).


  Při tvorbě rozpočtu je nutné dbát principů hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vydaných prostředků.
  Za uznatelné náklady se považují:


  i) Cestovné, stravné a ubytovací náklady zaměstnanců UK v cizině

  ve výši základní sazby zahraničního stravného dle platné vyhlášky;

  ii) Cestovné, ubytovací náklady, stravné a kapesné zahraničního partnera,

  stravné a kapesné musí být stanoveno v souladu s ust. § 188 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a prováděcí vyhlášky vydané podle § 189 odst. 1 zákoníku práce;

  iii) Odměna zahraničním (hostujícím) profesorům (honorář vždy nutno zdůvodnit v žádosti, výjimečně možno žádat konferenční poplatek, honorář za výuku pouze v případě, že výuka je součástí studijního plánu);

  iv) Podpora společných výzkumných center nebo středisek se strategickými partnery – pokud dojde k založení společných výzkumných center nebo středisek, může FSP částečně podpořit jejich činnost. V tomto případě místo závěrečné zprávy si vyžádáme roční bilanční zprávu fungování tohoto týmu.  Mezi neuznatelné náklady patří například:


  i) režijní náklady

  ii) investiční náklady

  iii) carering

  iv) odměny zaměstnanců UK jakéhokoli druhu

  v) stipendia studentů jakéhokoli druhu

  vi) materiál: publikace, odborné články, sborníky z konferencí, apod.

  vii) korektury a jazykové revize

  viii) hospodářská (výdělečná) činnost

  ix) alkoholické nápoje

  x) licence

  Poslední změna: 17. leden 2023 10:18 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: