• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  FINANČNÍ PODMÍNKY

  Limit na projekt/aktivitu je u strategických partnerů 150 000 Kč, u klíčových 60 000 Kč, u zámořských klíčových partnerů (Austrálie, Kanada, Chile) 80 000 Kč.


  Metodika financování


  Převod financí z fondu SP - CSP převádí fakultě celkovou sumu všech schválených projektů předem. Převod je podložen Souhrnným výkazem projektů Fondu SP (orazítkovaným a podepsaným). Stejnou tabulku obdrží fakulty v excelovské verzi pro evidenci čerpání.


  Doložení čerpání – vyúčtování probíhá pouze na rovině fakultní, která je rovněž zodpovědná z pohledu auditu. Centru strategických partnerství předloží fakulta nejpozději k 30.11.2022 pouze výše zmíněný výkaz, v němž doplní u každého projektu skutečně čerpané částky. Souhrnný výkaz čerpání orazítkovaný a podepsaný (zmocněnou osobou) zašle fakulta zpět na CSP RUK.


  Závěrečné zprávy – prosíme o zasílání bezodkladně po uzavření/vyúčtování každého projektu, tedy průběžně.  Podporovány jsou pouze aktivity nemající alternativu

  • v externích zdrojích (EU programy apod.)

  • v interních zdrojích (Fond post-doc, Fond mobility, atd.).


  Při tvorbě rozpočtu je nutné dbát principů hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vydaných prostředků.


  Za uznatelné náklady se považují:


  i) Cestovné, stravné a ubytovací náklady zaměstnanců UK v cizině

  ve výši základní sazby zahraničního stravného dle platné vyhlášky;

  ii) Cestovné, ubytovací náklady, stravné a kapesné zahraničního partnera,

  stravné a kapesné musí být stanoveno v souladu s ust. § 188 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a prováděcí vyhlášky vydané podle § 189 odst. 1 zákoníku práce;

  iii) Odměna hostujícím profesorům;

  iv) Odměna zaměstnancům UK a zahraničním profesorům;

  a) odměny za offline nebo online aktivity (například za přípravu společného vědeckého projektu, za přípravu a pořádání (online) výuky, přednášek, konferencí, apod.)

  b) při přípravě společného vědeckého projektu nebo výukového programu jsou odměny určeny pro hlavní řešitele. Jejich vyplacení je vázáno na podání projektu nebo vytvoření konkrétního výukového programu se strategickým/klíčovým partnerem

  c) při přípravě offline nebo online konference může být odměna vyplacena hlavnímu organizátorovi

  d) odměny za offline nebo online přednášky nebo kurzy náleží zahraničním i domácím akademikům, kteří se na přednáškách nebo společných kurzech podílejí. Přednáška musí být dopředu ohlášena na webu fakulty nebo univerzity;

  v) Catering/občerstvení na konferencích a workshopech;

  vi) Materiál – pouze, pokud je nositelem dlouhodobé hodnoty (publikace, odborné články sborníky z konferencí apod.), nikoliv režijní náklady. Při vytváření společné publikace nebo sborníku z mezinárodní konference si může odměnu vyplatit vedoucí kolektivu nebo akademik pověřený přípravou společné publikace. Odměna by měla být především za sestavení této publikace, eventuálně pro autory. Finanční prostředky nejsou určeny na její překlad;

  vii) Podpora společných výzkumných center nebo středisek se strategickými nebo klíčovými partnery – pokud dojde k založení společných výzkumných center nebo středisek, může FSP částečně podpořit jejich činnost. V tomto případě místo závěrečné zprávy si vyžádáme roční bilanční zprávu fungování tohoto týmu.  Mezi neuznatelné náklady patří například:


  i) investiční náklady

  ii) režijní náklady

  iii) hospodářská (výdělečná) činnost

  iv) alkoholické nápoje

  v) licence


  Poslední změna: 3. prosinec 2021 10:51 
  Sdílet na: