• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • RSS
  • Navigator

  Strategická centra

  Podpora strategických center  Vedení univerzity rozhodlo o podpoře strategických center UK z prostředků Fondu pro podporu strategických partnerství. Podpora byla schválena na dva roky.


  V letošním roce CSP podpořilo Herzlovo centrum izraelských studií (FSV), Hebraistiku a židovská studia (FF), Centrum afrických studií (FF) a Institut politologických studií (FSV).  Pravidla pro čerpání přidělených prostředků se řídí indikátory MŠMT, které se jednotlivé fakulty smluvně zavázaly naplňovat. Mezi ně patří:


  • Vznik celouniverzitního výzkumného centra zajišťujícího spolupráci několika fakult Univerzity Karlovy, včetně případného zapojení dalších českých vysokých škol (hlavní indikátor).

  • Naplňování priorit klíčových ministerstev (zejména Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva vnitra) a vytvoření kapacit pro další rozvoj v této oblasti.

  • Vytvoření společných vědeckých týmů v rámci partnerství s předními zahraničními institucemi pracujících na společně získávaných grantech (v rámci zprávy o řešení projektu budou vykázány počty a podrobnosti o vytvořených týmech a společně získaných grantech).

  • Vytipování vhodných partnerů v zahraničí a zformulování doporučení, v jakých oblastech by mohlo dojít k vědecké, projektové a výukové spolupráci tohoto partnera s Univerzitou Karlovou.

  • Naplnění indikátorů Programu na podporu strategického řízení vysokých škol (PPSŘ), mezi něž patří (vytvoření společných studijních programů, nových vědeckých týmů, působení hostujících profesorů).

  • Celospolečenský dopad.


  Termín odevzdání závěrečné zprávy 30. 9. 2025.

  Závěrečná zpráva projektu zde.


  Další odkazy:


  Centrum afrických studií (FF UK)


  Herzlovo centrum izraelských studií (FSV UK)


  Poslední změna: 6. listopad 2023 15:38 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: